BREAKING NEWS!

Real wagesXXXSingaporeXXXXXXXdeclined becauseXXXXXXXspookedXXXXXXXXXXX

Government broke its promise of light touch to deal especially with XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fare Review Committee XXXXXXXXincreaseXXXXXXXXXXXXfaresXXXXXXXXXXXXpublic transportXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Khaw Boon Wan XXXXXXXXXXXXXcannot continueXXXXXXXXXXXXXXXXbuilding HDBXXXXXXXXXX2015

Private email between XXXXXXXXXXrevealsXXXXXXXXXXXXXXXXXXredrawing boundariesXXXXXXXXXXXPAPXXXXXXXXXXfixXXXXXXXXX2016

SORRY, DON'T HAVE $50,000.

Comments